Reading Time: 2 minutes Chapter 10 Vibhuti Vistara Yoga Verse 26 Shloka Prahlaadashchaasmi daityaanaam kaalah kalayataamaham; Mrigaanaam cha mrigendro’ham vainateyashcha pakshinaam. Translation And, I

Read More